Na temelju članka 37. Zakona o lokalnoj samoupravi Županije Zapadnohercegovačke („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 03/09 i 18/11), i članka 31. stavak 3. Privremene Statutarne odluke grada Širokog Brijega („Službeni glasnik grada Širokog Brijega“, broj: 8/14), Vijeće Mjesne zajednice Brig, na sjednici održanoj dana 16.5.2015. godine, donijelo je:
 

S T A T U T
MJESNE ZAJEDNICE BRIG

 
I – TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Statutom Mjesne zajednice Brig (u daljem tekstu: Mjesna zajednica) uređuje se djelokrug rada Mjesne zajednice, tijela Mjesne zajednice, oblici izravnog odlučivanja građana, nadzor nad radom tijela Mjesne zajednice, sredstva za financiranje, javnost rada i informiranje, suradnja s drugim mjesnim zajednicama, odnosno drugim pravnim subjektima i druga pitanja od značaja za rad Mjesne zajednice.

Članak 2.

Područje Mjesne zajednice čini dio područja grada Širokog Brijega koji obuhvaća naseljena mjesta ili dijelove naseljenih mjesta: Brig, Pribinovići, Buhačevina, Grabovina, Marušići i Ljuteš.

Članak 3.

Mjesna zajednica ima svojstvo pravne osobe u pogledu prava i obveza utvrđenih Statutom Grada i zakonom.
Mjesna zajednica se upisuje u registar mjesnih zajednica koji vodi mjerodavna služba grada. Mjesna zajednica ima pečat okruglog oblika, promjera 40 mm, u kome je u gornjem polukrugu ispisano Mjesna zajednica, u sredini BRIG, a u donjem polukrugu Grad Široki Brijeg.
 
II – DJELOKRUG RADA MJESNE ZAJEDNICE

Članak 4.

Mjesna zajednica je nadležna za obavljanje poslova koji izravno utječu na svakodnevne potrebe, život i rad građana, a naročito:
1. pokreće i sudjeluje u javnoj raspravi u pripremi i donošenju urbanističkih planova na području Mjesne zajednice,
2. pokreće inicijative, daje mišljenja i sudjeluje u izgradnji komunalnih objekata i objekata u općoj uporabi,
3. pokreće i sudjeluje u raspravama o inicijativama i aktivnostima za razvoj gospodarstva i društvenih djelatnosti,
4. brine o zaštiti osoba kojima je potrebna pomoć i u tu svrhu surađuju sa stručnim tijelima u području socijalne zaštite,
5. stara se o razvoju kulture i športa i stvaranju uvjeta za dostupnost ustanova i objekata kulture i športa građanima, posebno mladima,
6. stvara uvjete i poduzima mjere za očuvanje i zaštitu prirodnih i radom ostvarenih vrijednosti čovjekove sredine, te
7. drugih poslova vodeći računa o vrsti i obimu potreba, raspoloživim sredstvima, kao i interesima građana u cjelini.

Članak 5.

U Mjesnoj zajednici se izvršavaju poslovi iz nadležnosti Grada koji su odlukom Gradskog vijeća u skladu sa Zakonom i Statutom preneseni na Mjesnu zajednicu uz osiguranje za to potrebnih sredstava.
 
III – TIJELA MJESNE ZAJEDNICE

Članak 6.

Tijela Mjesne zajednice su:
1. Vijeće Mjesne zajednice
2. Predsjednik Vijeća Mjesne zajednice – Predsjednik Mjesne zajednice

Članak 7.

Vijeće Mjesne zajednice može osnivati svoja radna tijela.
Aktom o izboru radnih tijela utvrđuje se sastav, djelokrug poslova, način rada kao i druga pitanja bitna za rad tijela.

Članak 8.

Vijeće Mjesne zajednice u skladu s ovim Statutom donosi poslovnik o svom radu.

1. Vijeće Mjesne zajednice

Članak 9.

Vijeće Mjesne zajednice Brig ima 17 članova.
Prigodom izbora članova Vijeća Mjesne zajednice mora se osigurati razmjerna zastupljenost članova sukladno broju birača u pojedinom naselju ili djelu naselja.
Mandat članova Vijeća Mjesne zajednice traje četiri godine.

Članak 10.

Vijeće Mjesne bira se izravno na Zboru građana Mjesne zajednice, na kojem mora biti nazočno najmanje 10 % građana Mjesne zajednice upisanih u središnji birački popis.

Članak 11.

Predlaganje kandidata za članove Vijeća Mjesne zajednice vrši se na Zboru građana Mjesne zajednice.
Nakon završenog predlaganja kandidata za Vijeće Mjesne zajednice, predsjedavajući Zbora građana saopćava imena svih predloženih kandidata.
U Vijeće Mjesne zajednice izabrani su oni kandidati koji su dobili najveći broj glasova birača nazočnih na Zboru građana Mjesne zajednice s tim da se pri izboru mora uvažiti odredba iz članka 9. ovoga Statuta o razmjernoj zastupljenosti članova Vijeća Mjesne zajednice iz pojedinih naselja ili djela naselja.

Članak 12.

Sjednice Vijeća Mjesne zajednice saziva i njome predsjedava predsjednik Vijeća Mjesne zajednice. Sazivanje sjednice Vijeća Mjesne zajednice vrši se dostavljanjem poziva (pismeno, elektronički: putem e-mail ili mob.), članovima Vijeća Mjesne zajednice najmanje 3 dana prije održavanja sjednice.
Poziv sadrži podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice, te prijedlog dnevnog reda sjednice.
Prvu sjednicu novoizabranog Vijeća Mjesne zajednice saziva predsjednik prethodnog saziva Vijeća, a u slučaju njegove spriječenosti sjednicu saziva najstariji član novog saziva.

Članak 13.

Sjednica Vijeća Mjesne zajednice može se održati ako je na sjednici nazočna većina članova Vijeća.

Članak 14.

Vijeće Mjesne zajednice na prvoj sjednici bira predsjednika Vijeća iz reda svojih članova.
Predsjednik Vijeća Mjesne zajednice bira se većinom glasova izabranih članova u pravilu tajnim glasovanjem, ukoliko Vijeće ne odluči drugačije.
Mandat predsjednika Vijeća Mjesne zajednice traje koliko i mandat članova koji su ga izabrali, a ostaje na dužnosti do izbora novog predsjednika Vijeća.

Članak 15.

Pravo i dužnost člana Vijeća Mjesne zajednice je: da bude nazočan sjednicama i sudjeluje u radu Vijeća, da pokreće pitanja iz djelokruga Vijeća Mjesne zajednice i podnosi prijedloge, kao i da sudjeluje u provođenju odluka i zaključaka Vijeća Mjesne zajednice.

Članak 16.

Članu Vijeća Mjesne zajednice prestaje mandat:
– istekom vremena na koje je biran,
– podnošenjem ostavke,
– smrću,
– preseljenjem na područje druge mjesne zajednice.

Ako članu Vijeća Mjesne zajednice prestane mandat prije isteka roka za koje je biran, nadležno tijelo za potvrdu mandata će svojom odlukom dodijeliti mandat sljedećem kandidatu koji je dobio najveći broj glasova nakon provedenih izbora za Vijeće Mjesne zajednice.

Članak 17.

Vijeće Mjesne zajednice:
– priprema i dvotrećinskom većinom glasova usvaja Statut Mjesne zajednice,
– donosi poslovnik o radu sukladno ovom Statutu,
– donosi financijski plan i završni račun,
– odlučuje o raspolaganju imovinom Mjesne zajednice,
– donosi plan malih komunalnih akcija i utvrđuje prioritete u njihovoj realizaciji,
– bira predsjednika Vijeća Mjesne zajednice,
– saziva mjesne zborove građana,
– donosi program rada i izvješće o radu,
– surađuje s drugim mjesnim zajednicama, a naročito sa susjednim,
– osniva svoja radna tijela,
– obavlja i druge poslove utvrđene Statutom Mjesne zajednice

Članak 18.

Vijeće Mjesne zajednice donosi odluke iz svoje nadležnosti većinom glasova od ukupnog broja svojih članova.
Glasovanje je javno, ukoliko Vijeće ne odluči drugačije.

Članak 19.

Vijeće Mjesne zajednice može sukladno Statutu Mjesne zajednice sazvati Zbor građana mjesne zajednice radi raspravljanja o određenim potrebama i interesima građana, te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od mjesnog interesa.

Članak 20.

Vijeće Mjesne zajednice obavezno je sazvati Zbor građana na zahtjev Gradskog vijeća, Gradonačelnika kao i na inicijativu najmanje 10 % građana Mjesne zajednice, upisanih u središnji birački popis.

Članak 21.

Vijeće Mjesne zajednice za svoj rad odgovara Gradskom vijeću i u tom cilju obvezno mu podnosi godišnje izvješće o svom radu.

2. Predsjednik Vijeća Mjesne zajednice

Članak 22.

Vijeće Mjesne zajednice iz reda svojih članova bira predsjednika Vijeća Mjesne zajednice na razdoblje od četiri godine.
Predsjednik Vijeća Mjesne zajednice je ujedno po položaju i predsjednik Mjesne zajednice.

Članak 23.

Predsjednik Vijeća Mjesne zajednice:
– predstavlja i zastupa Mjesnu zajednicu i Vijeće Mjesne zajednice,
– saziva i predsjeda sjednicama Vijeća, predlaže dnevni red, potpisuje akte Vijeća,
– provodi i osigurava provođenje odluka Vijeća i podnosi izvješća o provođenju odluka,
– surađuje s tijelima i službama Grada,
– sudjeluje u provođenju mjera civilne zaštite sukladno aktivnostima tijela i službi Grada,
– informira građane o pitanjima važnim za Mjesnu zajednicu,
– obavlja i druge poslove koje mu povjeri Vijeće

Predsjednik Vijeća Mjesne zajednice za svoj rad odgovara Vijeću Mjesne zajednice, te Gradonačelniku za obavljanje onih poslova iz samoupravnog djelokruga Grada koji su preneseni Mjesnoj zajednici.

Članak 24.

Predsjednik Vijeća Mjesne zajednice može biti smijenjen prije isteka vremena na koje je izabran većinom glasova ukupnog broja članova Vijeća ako u svom radu učestalo krši zakon, Statut Mjesne zajednice i druge propise ili ako ne izvršava povjerene poslove.
Inicijativu za smjenu predsjednika Vijeća Mjesne zajednice može pokrenuti jedna trećina članova Vijeća.

Članak 25.

Vijeće Mjesne zajednice može iz reda svojih članova izabrati i jednog dopredsjednika Vijeća Mjesne zajednice, koji pomaže predsjedniku Vijeća Mjesne zajednice u ostvarenju ciljeva i programa rada Mjesne zajednice.
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika Vijeća Mjesne zajednice zamjenjuje ga dopredsjednik.

Članak 26.

Vijeće Mjesne zajednice bira i imenuje Tajnika Mjesne zajednice za obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova na razdoblje od četiri godine.
 
IV – OBLICI IZRAVNOG ODLUČIVANJA GRAĐANA U MJESNOJ ZAJEDNICI

Članak 27.

Oblici izravnog odlučivanja građana u Mjesnoj zajednici su referendum i Zbor građana.

a) Referendum

Članak 28.

Referendum u Mjesnoj zajednici može se raspisati radi:
– uvođenja lokalnog samodoprinosa za cijelo područje ili dio Mjesne zajednice,
– rješavanja određenih životnih potreba građana na tom području,
– rješavanja drugih potreba značajnih za život građana na tom području.

Članak 29.

Referendum za područje Mjesne zajednice, za jedno ili više naselja Mjesne zajednice raspisuje Vijeće Mjesne zajednice.
Prijedlog za raspisivanje referenduma može podnijeti jedna trećina članova Vijeća Mjesne zajednice ili 10 % građana mjesnog područja za koje se raspisuje referendum.

Članak 30.

Prijedlog za raspisivanje referenduma sadrži pitanja o kojima se građani trebaju izjasniti na referendumu i područje za koje treba provesti referendum.

Članak 31.

Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području za koje se traži raspisivanje referenduma i upisani su u Središnji birački popis.
Odluka donesena na referendumu obvezna je za Vijeće Mjesne zajednice.

Članak 32.

Aktom o raspisivanju referenduma određuju se pitanja o kojima se na referendumu građani izjašnjavaju, te dan i način održavanja referenduma i područje na kojem će se provoditi referendum.

Članak 33.

Referendum provodi povjerenstvo za provedbu referenduma koje imenuje Vijeće Mjesne zajednice.
Povjerenstvo za provedbu referenduma određuje upisna mjesta u naseljima u kojima će se građani izjašnjavati na referendumu.

b) Zbor građana

Članak 34.

Zbor građana Mjesne zajednice čine svi građani Mjesne zajednice upisani u birački popis.
Zbor građana se održava za cijelu Mjesnu zajednicu ili za dio područja Mjesne zajednice koji čini zasebnu cjelinu (dio naselja, stambeni blok ili više manjih naselja).

Članak 35.

Zbor građana se može sazivati radi očitovanja građana o pojedinim pitanjima iz samoupravnoga djelokruga Grada, raspravljanja o potrebama i interesima građana, te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od mjesnog značaja kao što su:
– izgradnja i održavanje putova, kanalizacije, vodovoda, drugih komunalnih potreba i infrastrukture,
– uređenje naselja, izgradnja i uređenje parkova, nasada, dječjih igrališta i drugih objekata i
– zaštita okoliša i slično.

Članak 36.

Zbor građana saziva Vijeće Mjesne zajednice po potrebi, a obvezno na zahtjev Gradskog vijeća, Gradonačelnika, kao i na inicijativu najmanje 10 % građana mjesnog područja za koje se održava Zbor građana.
Obavijest o sazivanju Zbora građana objavljuje se tako da građani budu pravodobno upoznati s dnevnim redom, mjestom i vremenom održavanja Zbora građana.

Članak 37.

Građani na Zboru građana daju inicijative, prijedloge i mišljenja u ostvarivanju svojih prava i interesa i donose odluke u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 38.

Zbor građana vodi predsjednik Vijeća Mjesne zajednice ili osoba izabrana na Zboru građana većinom glasova od ukupnog broja nazočnih.
O radu Zbora građana vodi se zapisnik koji sadrži mjesto i vrijeme održavanja, broj nazočnih, dnevni red, zaključke i odluke koje se donesu.

Članak 39.

Glasovanje na Zboru građana se provodi javno.
Zbor građana može pravovaljano odlučivati ako je na Zboru nazočno najmanje 20 % građana mjesnog područja za koje se Zbor održava.
Odluka se smatra donesenom ako se za nju izjasni većina od ukupnog broja nazočnih na Zboru, ako zakonom i ovim Statutom drukčije nije određeno.
 
V – NADZOR

Članak 40.

Nadzor nad radom tijela Mjesne zajednice vrši mjerodavna služba Grada.
 
VI – SREDSTVA ZA FINANCIRANJE DJELATNOSTI MJESNE ZAJEDNICE

Članak 41.

Sredstva za financiranje djelatnosti Mjesne zajednice osiguravaju se od:
– sredstava samodoprinosa
– sredstava za usluge koje svojim aktivnostima ostvari Mjesna zajednica
– sredstava od imovine i imovinskih prava
– sredstava od pomoći, poklona i donacija pravnih i fizičkih osoba
– i drugih sredstava

Članak 42.

Mjesna zajednica samostalno raspolaže svojim sredstvima.
Mjesna zajednica koristi sredstva sukladno svojim programima i planovima.
Naredbodavac za raspolaganje sredstvima Mjesne zajednice je predsjednik Vijeća Mjesne zajednice ili druga osoba koju posebno ovlasti Vijeće Mjesne zajednice.
 
VII – JAVNOST RADA I INFORMIRANJE

Članak 43.

Rad tijela Mjesne zajednice i svih drugih oblika aktivnosti u Mjesnoj zajednici je javan i dostupan građanima Mjesne zajednice i sredstvima informiranja.
U iznimnim slučajevima Vijeće Mjesne zajednice može odlučiti da se sjednice održavaju bez nazočnosti javnosti. O takvim pitanjima predstavnici sredstva javnog informiranja mogu davati za javnost samo one obavijesti za koje se na sjednici odluči.

Članak 44.

Građani na pogodan način trebaju biti pravodobno obaviješteni o održavanju zbora, sjednica, skupova i slično radi nazočnosti i sudjelovanja.
Tijela Mjesne zajednice obavještavaju građane o svom radu povremeno, a najmanje jedanput godišnje.
 
VIII – SURADNJA MJESNE ZAJEDNICE S DRUGIM MJESNIM ZAJEDNICAMA ODNOSNO DRUGIM PRAVNIM SUBJEKTIMA

Članak 45.

Mjesna zajednica u ostvarivanju svojih prava i dužnosti surađuje s drugim mjesnim zajednicama, gradovima, općinama, poduzećima i drugim organizacijama i zajednicama kroz zajedničke akcije na ostvarivanju zajedničkih interesa građana.
 
IX – POSTUPAK ZA IZMJENE I DOPUNE STATUTA

Članak 46.

Inicijativu za donošenje novog ili izmjene i dopune važećeg Statuta može pokrenuti predsjednik Vijeća Mjesne zajednice ili jedna trećina članova Vijeća Mjesne zajednice.
Inicijativa se podnosi Vijeću Mjesne zajednice.

Članak 47.

Ako Vijeće Mjesne zajednice prihvati inicijativu iz prethodnog članka, poduzet će mjere za izradu prijedloga novog Statuta, odnosno za izmjene i dopune važećeg Statuta.

Članak 48.

O izmjeni i dopuni Statuta Vijeće Mjesne zajednice donosi Statutarnu odluku.

Članak 49.

Statut i drugi opći akti Mjesne zajednice objavljuju se na oglasnoj ploči Mjesne zajednice.
 
X – PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 50.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči Mjesne zajednice.


Mjesna zajednica Brig
Vijeće MZ Brig